Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze

Aktualnie Wykonawca Robót realizuje prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.
Pierwsze prace na tym terenie polegają na wycince drzew i krzewów, usuwaniu karpin oraz uprzątnięciu terenu z gałęzi i krzewów.

Prace przygotowawcze Aktualnie Wykonawca Robót realizuje prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Pierwsze prace na tym terenie polegają na wycince drzew i krzewów, usuwaniu karpin oraz uprzątnięciu terenu z gałęzi i krzewów.

Ruszają pierwsze prace przygotowawcze

Ruszają pierwsze prace przygotowawcze

Już w tym roku rozpoczną się pierwsze prace na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.
Obejmą one przede wszystkim wycinkę drzew, rozbiórkę budynków, rozpoznanie saperskie, badania geotechniczne. Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się wiosną 2019 r.

W 2017 r. na terenie po budowę Obwodnicy NML przeprowadzone zostały archeologiczne prace wykopaliskowe. Łącznie przebadano ponad 3 ha terenu. Jednym z najciekawszym znalezisk, które odkryto w okolicach Krzemieniewa jest rozbite naczynie z epoki brązu, w którym znajdowały się ziarna pszenicy i owsa.

Obwodnica o długości ok. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda na wysokości miejscowości Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowanych zostanie 14 obiektów inżynierskich: 9 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Dzięki budowie obwodnicy zostanie z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony ruch tranzytowy, który dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu przez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Już w tym roku rozpoczną się pierwsze prace na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.
Obejmą one przede wszystkim wycinkę drzew, rozbiórkę budynków, rozpoznanie saperskie, badania geotechniczne. Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się wiosną 2019 r.

VIII Rada Budowy

15.10 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się ósma Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót.
Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

15.10 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się ósma Rada Budowy. Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

12 października na terenie pod budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Oddział Olsztyn, przedstawicieli Wykonawcy Robót, Nadzoru jak również władz lokalnych.

W konferencji prasowej wzięły udział media lokalne oraz z regionu.

Podczas konferencji prasowej omówiony został zakres prac przewidzianych w ramach realizacji budowy, jej przebieg oraz spodziewane efekty.

Konferencja prasowa 12 października na terenie pod budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Oddział Olsztyn, przedstawicieli Wykonawcy Robót, Nadzoru jak również władz lokalnych. W konferencji prasowej wzięły udział media lokalne oraz z regionu. Podczas konferencji prasowej omówiony został zakres prac przewidzianych w ramach realizacji budowy,…