Skrzyżowania i drogi obsługujące przyległy teren

Odcinek drogi krajowej jest powiązany z innymi drogami publicznymi jedynie skrzyżowaniami typu rondo. Na omawianym odcinku przewiduje się cztery skrzyżowania typu rondo:

  • w km 0+450 z drogą łącznikową L1 (włączenie w istniejącą drogę krajową nr 15) oraz drogą powiatową DP 1808 – skrzyżowanie Brzozie Lubawskie,
  • w km 9+510 z drogą powiatową nr 1335N – skrzyżowanie Kacze Bagno
  • w km 12+160 z drogą wojewódzką nr 538 – skrzyżowanie Nowe Miasto Lubawskie
  • w km 17+250 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 15 – skrzyżowanie Bratian

Obiekty inżynierskie

Lp.

Oznaczenie obiektu

Klasa obciążenia

Kilometraż

1

WD-1

B

1+130,77

2

WS-1

A

1+958,50

3

WD-2

B

2+918,08

4

WD-3

B

3+915,46

5

WS-4

A

4+885,11

6

PZG-1

C

6+150

7

WD-5

B

6+879,67

8

PZD-2a

A

11+502,65

9

PZD-2b

B

11+605,17

10

WS-3

A

13+537,00

11

WS-3.1

A

14+376,7

12

PZ-3

A

15+395,48

13

MS-1

A

16+261,7

14

WS-2

A

11+375,73

WD – wiadukt drogowy nad drogą krajową
WS – wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej
MS – most drogowy
PZG – przejście górne dla zwierząt
PZD – przejście dolne dla zwierząt

Parametry techniczne

Przekrój jednojezdniowy, tj.: – 2+1

klasa techniczna – GP

prędkość projektowa Vp – 80 km/h

ilość pasów ruchu – 2+1 m (3,5 m)

pas separujący – 0,5m+s+0,5m, gdzie s – maksymalna szerokość dwustronnej bariery ochronnej.

szerokość opaski – 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska lub art 129 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu – 16,3 lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu – KR5

obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

skrajnia pionowa – 4,9 m

pochylenie poprzeczne – 2,5 %

maksymalny spadek podłużny jezdni – 3,5 %

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Budowa obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.
Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.