/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0051/18

/ NAZWA PROJEKTU

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15

Przedmiot kontraktu

Nazwa Kontraktu: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.”
Numer Kontraktu: O/OL.D-3.2410.5.2015.I-4 z dnia 02.02.2018 r.
Tytuł Projektu: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15.”
Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.02.00-00-0051/18
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 25.06.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 391 856 742,88  PLN
Wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł,
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 02.02.20218r.
Aneks nr 1 25.05.2018r.
Aneks nr 2 23.12.2021r.
Aneks nr 3 17.08.2022r.
Aneks nr 4 22.02.2023r.
Przewidywana data zakończenia Robót: lipiec 2023 r.

Główne cele projektu:

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Projekt i budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty drogowe w zakresie:

  •  budowy odcinka / obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 długości około 18 km,
  •  wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  •  przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą,
  •  budowy systemu odwodnienia drogowego,
  •  budowy chodników i zatok autobusowych,
  •  budowy wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  •  wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

4. Budowę obiektów inżynierskich

5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej

6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych

7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,

8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej

9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)

11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne

12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,

14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji

16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

http://www.gddkia.gov.pl/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

http://www.mfipr.gov.pl/

Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.

Przewidywany termin zakończenia Robót: lipiec 2023 r.